ตุลาคม 2555

วันที่เผยแพร่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง

๓๐ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๘.๓/ ว๒๙๓๖
๒๙ ต.ค.๕๕
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

๒๙ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๑.๒/ ว๒๙๐๒
๒๕ ต.ค.๕๕
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ...ให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๒๖ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๐.๔/ ว๒๙๐๘
๒๖ ต.ค.๕๕
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๘๗๖
๒๒ ต.ค.๕๕
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุข สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities:LD)
มท ๐๘๐๙.๖/ ว๒๘๗๗
๒๒ ต.ค.๕๕
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31-33
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

๒๕ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๘๙๑
๒๔ ต.ค.๕๕
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ 120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

๒๔ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๘๗๔
๒๒ ต.ค.๕๕
การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๒ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๓/ ว๒๘๗๓
๒๒ ต.ค.๕๕
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2555
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๘๖๖
๑๙ ต.ค.๕๕
การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

๑๙ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๑.๓/ ว๒๘๕๙
๑๙ ต.ค.๕๕
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท ๐๘๙๑.๓/ ว๒๘๕๘
๑๙ ต.ค.๕๕
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
มท ๐๘๙๓.๔/ ว๒๘๖๓
๑๙ ต.ค.๕๕
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
มท ๐๘๐๓/ ว๒๘๔๗
๑๘ ต.ค.๕๕
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน

๑๗ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๘๒๓
๑๖ ต.ค.๕๕
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซี่ยนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
[บัญชีรายชื่อฯ]
มท ๐๘๙๑.๓/ ว๒๘๒๔
๑๖ ต.ค.๕๕
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

๑๖ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๘.๔/ ว๓๙
๑๒ ต.ค.๕๕
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2555

๑๕ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๓/ ว๒๘๐๓
๑๒ ต.ค.๕๕
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
มท ๐๘๐๙.๔/ ว๒๘๑๗
๑๕ ต.ค.๕๕
ขยายระยะเวลาส่งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงาน ทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๘๐๐
๑๒ ต.ค.๕๕
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ. 2556
มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๘๐๘
๑๕ ต.ค.๕๕
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึก ในหัวข้อ ไทย-เยอรมัน ที่ฉันฝัน ในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๘๑๔
๑๕ ต.ค.๕๕
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๙.๔/ ว๒๗๙๙
๑๒ ต.ค.๕๕
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๗๔๒
๕ ต.ค.๕๕
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อรองรับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่นและคณะทำงานจัดทำคู่มือและเครื่องมือการบริหารโดยใช้สถานศึกษา เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๑ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๓/ ว๒๗๙๑
๑๑ ต.ค.๕๕
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
[คู่มือฯ]
มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๗๘๒
๑๑ ต.ค.๕๕
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๙ ทศวรรษ ยุวกาชาดไทย
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๗๘๑
๑๐ ต.ค.๕๕
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๐ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๖๘๙
๗ ต.ค.๕๕
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7
[บัญชีรายชื่อ]
มท ๐๘๙๑.๓/ ว๒๗๗๔
๙ ต.ค.๕๕
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๘.๓/ ว๒๗๕๐
๘ ต.ค.๕๕
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
[แบบรายงานข้อมูลสถิติฯ]
มท ๐๘๐๘.๒/ ว๒๗๕๓
๘ ต.ค.๕๕
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
มท ๐๘๐๓/ ว๒๗๕๕
๘ ต.ค.๕๕
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
มท ๐๘๐๓/ ว๒๗๕๖
๘ ต.ค.๕๕
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

๘ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๓/ ว๒๗๔๔
๕ ต.ค.๕๕
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

๕ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๑๐๙.๔/ ว๒๗๓๕
๕ ต.ค.๕๕
การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

๔ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๙๑.๔/ ว๒๗๑๕
๓ ต.ค.๕๕
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย
MOU
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ขั้นตอน-ภาคผนวก ก และ ค)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ภาคผนวก ข)
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๖๓๑
๒๗ ก.ย.๕๕
รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มท ๐๘๙๓.๓/ ว๒๖๓๒
๒๗ ก.ย.๕๕
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น

๓ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๑๐.๔/ ว๒๗๑๒
๓ ต.ค.๕๕
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร 29th International Diploma in Educational Planning and Administration

๑ ต.ค.๕๕

มท ๐๘๐๙.๓/ ว๒๖๗๓
๒๘ ก.ย.๕๕
สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มท ๐๘๙๓.๒/ ว๒๖๗๑
๒๘ ก.ย.๕๕
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี 2555-2556