ประตูเมืองนครราชสีมา

 
             

          ในอดีตเมืองนครราชสีมาโบราณมีประตูทั้งหมด 4 แห่ง  ได้แก่ ประตูพลแสน(ประตูน้ำ),  ประตูพลล้าน(ประตูทุ่งสว่าง)  ประตูไชยณรงค์(ประตูผี)  และประตูชุมพล

 
   
  ประตูพลแสน   ประตูพลล้าน      
         
  ประตูไชยณรงค์   ประตูชุมพล      
   


          ประตูชุมพลเป็นประตูเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน  ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์ท้าวงสุรนารี  เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมา  สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช  ในปี พ.ศ. 2199 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา  พระองค์โปรดให้สร้างเมืองนครราชสีมาขึ้นเป็นเมืองหน้าด่าน  โดยมีนายช่างชาวฝรั่งเศล  ซึ่งเป็นมิตรประเทศกับกรุงศรีอยุธยา  เป็นผู้ออกแบบวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1,000 x 1,700 เมตร ลักษณะของประตูชุมพลเป็นประตูเชิงเทิน  ก่อด้วยหินก้อนใหญ่  และอิฐก่อและฉาบด้วยปูน  ทาสีขาว  ส่วนด้านบนของประตูเป็นหอรบ  สร้างด้วยไม้แก่น  หลังคามุงกระเบื้อง  ประดับด้วยช่อฟ้ากระจัง  และนาคสะดุ้ง  มีกำแพงต่อจากประตูอีกทั้งสองข้างก่อด้วยอิฐ  ส่วนบนทำเป็นรูปใบเสมา  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479